Make your own free website on Tripod.com

งานกิจการนักศึกษา

งานโครงการพิเศษ

งานปกครอง

งานแนะแนว

งานสวัสดิการพยาบาล

นาย สมศักดิ์ กุลศร

นาย สมศักดิ์ กุลศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายกิจการนักเีรียน นักศึกษา

 

ฝ่ายกิจการนักเีรียน นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

1. ดำเนินการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
2. ดำเนินการจัดตั้งองค์การต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษาตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอน คือ องค์การนักคหกรรมศาสตร์
ในอนาคตแห่งประเทศไทย(อคท.) และองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย(อธท.)
3. จัดดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ท้องถิ่น และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา
ตามประเพณีของท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ
4. ควบคุม/เสนอการจ่ายเงินกิจกรรม เก็บรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน,กิจกรรมเป็นปัจจุบัน
5. จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
6. อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ในการฝึกหัดกีฬา
7. อำนวยความสะดวกในการจัดหา อุปกรณ์กีฬาและพลานามัยศึกษาของสถานศึกษา
8. ส่งเสริมการกีฬาในสถานศึกษา โดยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ภายนอกสถานศึกษาและให้ความร่วมมือครู-อาจารย์
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการกีฬาควบคุมดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา, ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,
ชมรมวิถีประชาธิปไตย, ชมรมลีลาศนันทนาการ,ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
9. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

งานโครงการพิเศษ

1. ดำเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา
2. ประสานงานโครงการพิเศษกับจังหวัด กรม กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการโรงเรียนสีขาว
3. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
4. รายงานการปฏิบัติในหน้าที่ตามลำดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา ของกรมอาชีวศึกษาและของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประสานงานกับคณะกรรมการปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับสารวัตรนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
4. ลงโทษหรือเสนอการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ผู้กระทำความผิด
5. เสนอโครงการตามลำดับขั้น
6. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคัญบัญชามอบหมาย
8. ทำหนังสือติดต่อผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในกรณีนักเรียน นักศึกษากระทำความผิดหรือในกรณีที่ต้องนัดหมาย
9. ทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการปกครอง ร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติในการประชุมคณะกรรมการปกครองที่งานปกครองจัดให้มีขั้น
10. จดบันทึกการประชุมในโอกาสที่มีการประชุมคณะกรรมการปกครองจัดให้มีขั้น
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ


 

งานแนะแนว

งานแนะแนว มีขอบข่ายงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่มีปัญหาในด้านต่างๆ และประสานงานกับทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา
2. ให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา
3. ให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาต่อและอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
4. วางแผนการจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
6. การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ทั้งคณะวิชาคหกรรมศาสตร์และพาณิชยกรรม
7. คัดเลือกนักเรียนโควต้า ปวช.1 ปวส.1 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
8. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
9. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาปีสุดท้าย
10. ออกแนะแนวตามโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
11. รวบรวม ผู้สำเร็จอาชีวะตัวอย่าง เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่าง
12. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
13. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
14. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานสวัสดิการพยาบาล

1. รับผิดชอบงานสวัสดิการภายในสถานศึกษา
2. จัดเรื่องน้ำดื่ม ดูแลร้านอาหารกลางวัน และคุณภาพอาหารของวิทยาลัย
3. ควบคุมดูแลการจัดซื้ออาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้และครุภัณฑ์ของอาหารกลางวัน
4. ควบคุมการผลิต จำหน่วยและตรวจนับคูปอง
5. ให้บริการเกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์แก่นักเรียน นักศึกษา
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพยาบาลในสถานศึกษา
7. จัดทำบัตรสุขภาพ และดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปี ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
9. เสนอโครงการปฏิบัติตามลำดับขั้น
10. ให้คำปรึกษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตแก่นักเรียน นักศึกษา
11. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
12. ติดต่อประสานงานกับองค์การภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้และให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย