Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

เป้าหมายจำนวนนักเรียน/นักศึกษาปี2546

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2545
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2546
ปวช.ปกติ
ปวช.ทวิภาคี
ปวส ปี1 รวมทั้งสิ้น
ปวช.ปกติ
ปวช.ทวิภาคี
รวม ปวช. ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ปี1 ปี2 ปี3
ปี1 ปี2 ปี3
ปี1 ปี2 ปี3
ปี1 ปี2 ปี3
 
ปี1ปกติ ปี2ปกติ ปี1ทวิฯ
 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                  
คณะวิชาช่างยนต                  
แผนกวิชาช่างยนต์
72 64 71
14 11 5
  237
80 72 64
20 14 11
261
    20
281
คณะวิชาช่างกลโลหะ                  
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
54 51 44
    149
64 54 51
  169   169
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
31 27 27
    85
40 31 27
20    
118   118
คณะวิชาช่างไฟฟ้า                  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
65 58 52
  10 185
80 65 58
  203
40 10  
253
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิคส์
38 38  
    76
40 38 38
  116   116
คณะวิชาช่างก่อสร้าง                  
แผนกช่างก่อสร้าง
25 24 34
    83
40 25 24
  89   89
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                  
แผนกวิชาการบัญชี
81 75 74
    230
80 81 75
  236
40    
276
รวมทั้งสิ้น
366 337 302
14 11 5
10 1,045
424 366 337
40 14 11
1,192
80 10 20
1,302

Home