Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

ภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
พาณิชยกรรม
ช่างกลโรงงาน
ช่างก่อสร้าง
ช่างยนต
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิคส
กิจกรรมของสถานศึกษาปี2546
ภาคเรียนที่1
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่ ชื่อกิจกรรม หมายเหตุ
22 พ.ค. 46 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่างๆ
29 พ.ค. 46 2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน พณ.
    โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ชย.
5 มิ.ย. 46 3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ชช.
12 มิ.ย. 46 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
    ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
19 มิ.ย. 46 5 โครงการป้องกันและการแก้ปัญหาสารเสพติด ชก.
26 มิ.ย. 46 6 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ชฟ. ,ชอ.
3 ก.ค. 46 7 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ชฟ. ,ชอ.
10 ก.ค. 46 8 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
    พบตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
17 ก.ค. 46 9 โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช. 2-3 ทุกคน)
ชย.
24 ก.ค. 46 10 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางบัญชี พณ.
31 ก.ค. 46
11 โครงการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (สัปดาห์ห้องสมุด)
ชฟ.
    โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ พณ.
7 ส.ค. 46
12 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
    พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
14 ส.ค. 46 13 โครงการพัฒนาจิต (ร่วมกับ 12 สิงหา) ชอ.
21 ส.ค. 46 14 โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ชช.
    โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ชส.
28 ส.ค. 46 15 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชก./ชส.
4 ก.ย. 46
16 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
    พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
11 ก.ย. 46 17 โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ พณ.
18 ก.ย. 46 18 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชก./ชส.
25 ก.ย. 46
19 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
    พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
2 ต.ค. 46 20 ทดสอบปลายภาคเรียน 1/2546 วิทยาลัยฯ
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

 

 

ภาคเรียนที่2
วัน ดือน ปี
สัปดาห์ที่
ชื่อกิจกรรม
หมายเหตุ
23 ต.ค.46 1
วันหยุด (วันปิยมหาราช)
  วิทยาลัยฯ
30 ต.ค.46 2
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
  แผนกต่าง ๆ
6 พ.ย.46 3
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ
  ชก.
   
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประกวดมารยาทไทย
  พณ.
13 พ.ย.46 4

โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ(ประกวดร้องเพลง การแข่งขันโฟล์คซอง)

ชย.
20 พ.ย.46 5
โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
ชอ.
27 พ.ย.46 6
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
แผนกต่าง ๆ
   
ตรวจเครื่องแต่งกาย
งานปกครอง
4 ธ.ค.46 7
โครงการนักศึกษาวิชาชีพภายใต้การนิเทศ
พณ.
11 ธ.ค.46 8
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร
ชฟ.
18 ธ.ค.46 9
พบแผนก
25 ธ.ค.46 10
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
แผนกต่าง ๆ
   
ตรวจเครื่องแต่งกาย
งานปกครอง
30 ธ.ค.46 11
ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
แผนกต่าง ๆ
8 ม.ค.47 12
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ชย.
15 ม.ค.47 13
พบแผนก
แผนกต่าง ๆ
22 ม.ค.47 14
ตรวจเครื่องแต่งกาย
งานปกครอง
   
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
แผนกต่าง ๆ
29 ม.ค.47 15
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
5 ก.พ. 47 16
พบแผนก
แผนกต่าง ๆ
12 ก.พ.47 17
โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ชช.
19 ก.พ.47 18
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
แผนกต่าง ๆ
26 ก.พ.47 19
ตรวจเครื่องแต่งกาย
ปกครอง
   
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
แผนกต่าง ๆ
4 มี.ค. 47 20
ทดสอบปลายภาคเรียน 2/2546
วิทยาลัยฯ
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

 

กิจกรรมแผนกพาณิชยกรรม
วัน เดือน ปี
สัปดาห์ที่
ชื่อกิจกรรม
หมายเหตุ
22 พ.ค.46 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
29 พ.ค.46 2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
12 มิ.ย.46 4 ตรวจเครื่องแต่งกาย แผนกต่าง ๆ
    พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย.45 6 พบแผนก แผนกต่าง ๆ
5 ธ.ค.45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค.45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค.45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค.45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค.46 11 พบแผนก แผนกต่าง ๆ
9 ม.ค.46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค.46 13 วันครู  
23 ม.ค.46 14 พบแผนก แผนกต่าง ๆ
30 ม.ค.46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ.46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
13 ก.พ.46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ.46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกพาณิชยการ


 

กิจกรรมแผนกช่างกลโรงงาน
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่
ชื่อกิจกรรม
หมายเหตุ
24 ต.ค.45 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่างๆ
31 ต.ค.45 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชก.
7 พ.ย.45 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ชย.
14 พ.ย.45 4 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ ชส
21 พ.ย.45 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย.45 6 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องวิชาการ ชก.
5 ธ.ค.45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค.45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค.45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค.45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค.46 11 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ชก.
9 ม.ค.46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค.46 13 วันครู  
23 ม.ค.46 14 พบแผนก,พัฒนาแผนก ชก.
30 ม.ค.46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ.46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
13 ก.พ.46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ.46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกช่างกลโรงงาน


 

กิจกรรมแผนกช่างก่อสร้าง
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่
ชื่อกิจกรรม
หมายเหตุ
24 ต.ค.45 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่างๆ
31 ต.ค.45 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชก.
7 พ.ย. 45 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ชย.
14 พ.ย.45 4 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ ชส.
21 พ.ย.45 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย.45 6 พัฒนาแผนก ชส.
5 ธ.ค. 45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค.45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค.45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค.45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค. 46 11 พัฒนาแผนก ชส.
9 ม.ค. 46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค.46 13 วันครู  
23 ม.ค.46 14 พบแผนก,พัฒนาแผนก ชส.
30 ม.ค.46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ. 46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
13 ก.พ.46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ.46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกช่างก่อสร้าง


 

กิจกรรมแผนกช่างยนต์
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่
ชื่อกิจกรรม
หมายเหตุ
24 ต.ค. 45 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่างๆ
31 ต.ค. 45 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชก.
7 พ.ย. 45 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ชย.
14 พ.ย. 45 4 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ ชส.
21 พ.ย. 45 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย. 45 6 พัฒนาแผนก ชย.
5 ธ.ค. 45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค. 45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค. 45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค. 45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค. 46 11 พัฒนาแผนก. ชย
9 ม.ค. 46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค. 46 13 วันครู  
23 ม.ค. 46 14 พบแผนก,พัฒนาแผนก ชย.
30 ม.ค. 46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ. 46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ
13 ก.พ. 46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ. 46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกช่างยนต์


 

กิจกรรมแผนกช่างเชื่อมโลหะ
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่ กิจกรรม หมายเหตุ
24 ต.ค. 45 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่างๆ
31 ต.ค. 45 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชก.
7 พ.ย. 45 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ชย.
14 พ.ย. 45 4 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ. ชส
21 พ.ย. 45 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย. 45 6 พัฒนาแผนก ชช.
5 ธ.ค. 45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค. 45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค. 45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค. 45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค. 46 11 พัฒนาแผนก ชช.
9 ม.ค. 46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค. 46 13 วันครู  
23 ม.ค. 46 14 พบแผนก,พัฒนาแผนก ชช.
30 ม.ค. 46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ. 46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
13 ก.พ. 46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ. 46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกช่างเชื่อมโลหะ


 

กิจกรรมแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่ กิจกรรม หมายเหตุ
24 ต.ค. 45 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่างๆ
31 ต.ค. 45 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชก.
7 พ.ย. 45 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ชย.
14 พ.ย. 45 4 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ ชส.
21 พ.ย. 45 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย. 45 6 พัฒนาแผนก ชฟ.
5 ธ.ค. 45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค. 45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค. 45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค. 45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค. 46 11 พัฒนาแผนก ชฟ.
9 ม.ค. 46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค. 46 13 วันครู  
23 ม.ค. 46 14 พบแผนก,พัฒนาแผนก ชฟ.
30 ม.ค. 46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ. 46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
13 ก.พ. 46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ. 46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


 

กิจกรรมแผนกช่างอิเล็กทรอนิคส์
วัน เดือน ปี สัปดาห์ที่ กิจกรรม หมายเหตุ
24 ต.ค. 45 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา แผนกต่าง ๆ
31 ต.ค. 45 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชก.
7 พ.ย. 45 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ชย.
14 พ.ย. 45 4 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ ชส.
21 พ.ย. 45 5 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
28 พ.ย. 45 6 พัฒนาแผนก ชฟ.
5 ธ.ค. 45 7 กิจกรรมวันพ่อ  
12 ธ.ค. 45 8 ตรวจเครื่องแต่งกาย  
19 ธ.ค. 45 9 ทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2545  
26 ธ.ค. 45 10 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2 ม.ค. 46 11 พัฒนาแผนก ชฟ.
9 ม.ค. 46 12 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร ชฟ.
16 ม.ค. 46 13 วันครู  
23 ม.ค. 46 14 พบแผนก,พัฒนาแผนก ชฟ.
30 ม.ค. 46 15 โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชช.
6 ก.พ. 46 16 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ชอ.
13 ก.พ. 46 17 ตรวจเครื่องแต่งกาย ปกครอง
20 ก.พ. 46 18 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2545  
ปีการศึกษา 2546 ภาคเรียนที่ 2
แผนกช่างช่างอิเล็กทรอนิคส์


TOP
HOME