Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

รายชื่อข้าราชการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ
หน้าที่พิเศษ
รูป
แผนกช่างยนต์
1
นาย สุเมธ  ขาวซัง
อาจารย์1
5 หน.ช่างยนต์
 อ.สุเมธ ขาวซัง
2
ว่าที่ร้อยตรี สุนทร รอบคอบ
อาจารย์1
5 หน.งานทวิภาคื  
แผนกช่างกลโรงงาน
1
นาย วัชรธร ผสานพันธ์
อาจารย์1
4 หน.ช่างกลโรงงาน
 อ.วัชรธร ผสานพันธ
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
1
นาย นิคม เกตุเกลี้ยง
อาจารย์1
4 หน.เทคนิคพื้นฐาน  
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
1
นาย ศิริมาส เกษโกวิท
อาจารย์2
7 หน.คณะช่างกลโลหะ  
2
นาย บรรจง คงรัตน์
อาจารย์1
5 หน.ช่างเชื่อมโลหะ
 นาย บรรจง คงรัตน์
3
นาย สมพร มีสิทธิ์
อาจารย์1
5 หน.งานวัดผล
 นาย สมพร มีสิทธ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
1
นาย พิมลศิลป์ แมงทับ
อาจารย์1
5 จนท.อาคาร
 อ. พิมลศิลป์ แมงทับ
แผนกช่างก่อสร้าง
1
นาย สุรเชษฐ์ อาจสมโภชน์
อาจารย์1
4 หน.ช่างก่อสร้าง
 นาย สุรเชษฐ์ อาจสมโภชน์
2
นาย ประยงค์ แสงสุวรรณโณ
อาจารย์1
5 จนท.อาคาร
 นาย ประยงค์ แสงสุวรรณโณ
แผนกพาณิชยการ
1
นางปรินารถ จันทร์ด้วง
อาจารย์1
4
หน.พาณิชยกรรม
 นางปรินารถ จันทร์ด้วง
2
นาง กีรณัฐ พุทธวรคุณ
อาจารย์1
5
หน.แนะแนว
 นาง กีรณัฐ พุทธวรคุณ
แผนกวิชาสามัญ พื้นฐาน สัมพันธ์
1
นาย ไกรจักร ศรีนำ
อาจารย์1
5
หน.ทะเบียน
 นาย ไกรจักร ศรีนำ
           

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว( อาจารย์ พิเศษ)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
รูป
1

นายณรงค์ มังหิรัญ

ปวส.ช่างยนต์
อ.ช่างยนต์
 
 2
นายสุทิน มะยะเฉียว
ปวส.ช่างยนต
อ.ช่างยนต์  
 3
นายสมพร สุวรรณ
คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
อ.ช่างยนต์
นายสมพร สุวรรณ
 4 นายวีรยุทธ์ ศรีเมือง  คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล อ.ช่างยนต์
นายวีรยุทธ์ ศรีเมือง
 5
นายสุวิทย์ ใจเพียร
 คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล อ.ช่างยนต์  
 6
นายวันชัย ม้าทอง
 อสบ.เทคโนเครื่องต้นกำเนิด อ.ช่างยนต์
นายวันชัย ม้าทอง
 7
นายปิยวัฒน์ ชายเมฆ
ปวส.ช่างโลหะ
อ.ช่างกลโรงงาน  
นายปิยวัฒน์ ชายเมฆ
 8
นายพงศ์ศิลป์ จันทร์คง
ปทส.เครื่องมือกล
อ.ช่างกลโรงงาน   
นายพงศ์ศิลป์ จันทร์คง
 9
นายสนธยา สุขคตะ
ปทส.เครื่องมือกล
อ.ช่างกลโรงงาน   
นายสนธยา สุขคตะ
 10
นายภูมิพงษ์ เนาวพันธ์
คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ช่างกลโรงงาน  
นายภูมิพงษ์ เนาวพันธ์
 11
นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ช่างกลโรงงาน    
นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
 12
นายชลธิศ ปักเข็ม
คอบ.อุตสาหการ
อ.ช่างเทคนิคพื้นฐาน   
นายชลธิศ ปักเข็ม
 13
นายภิรมย์ สกุลวงศ์
คอบ.อุตสาหการ
อ.ช่างเทคนิคพื้นฐาน   
 14
นายธนเศรษฐ์ สุขบุญสังข์
คอบ.อุตสาหการเชื่อมประกอบ
อ. ช่างเชื่อมโลหะ    
 15
นายอภินันท์ ใจกว้าง
ปวส.ช่างเชื่อมโลหะ
อ. ช่างเชื่อมโลหะ   
 16
นายสุนทร สงพราหมณ์
คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อ.ช่างไฟฟ้า    
นายสุนทร สงพราหมณ์
 17
นายธนวัฒน์ ชาติสุวรรณ
คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อ.ช่างไฟฟ้า    
นายธนวัฒน์ ชาติสุวรรณ
 18
นายรัชตะ นาคแก้ว
คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อ.ช่างไฟฟ้า 
นายรัชตะ นาคแก้ว
 19
นายอุสายัณฑ์ เมืองด้วง
ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง
อ.ช่างไฟฟ้า    
นายอุสายัณฑ์ เมืองด้วง
 20
นายสิทธิพร เห็นจริง
ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
อ.ช่างไฟฟ้า     
นายสิทธิพร เห็นจริง
 21
นายภิเชษฐ คชเชนทร์
 อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า อ.ช่างไฟฟ้า 
นายภิเชษฐ คชเชนทร์
 22
นายพิศาล วัชรสุธากร
 ปวส.อิเล็กทรอนิคส์ อ.ช่างอิเล็กทรอนิคส์
นายพิศาล วัชรสุธากร
 23
นายภิชาติ คชเชนทร์
 ปวส.อิเล็กทรอนิคส อ.ช่างอิเล็กทรอนิคส์
นายภิชาติ คชเชนทร์
 24
นายธนพงศ์ ชาญณรงค์
 อสบ.เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิคส์ อ.ช่างอิเล็กทรอนิคส์
นายธนพงศ์ ชาญณรงค์
 25
นายสุภาพ ยุทธพงศ์
 ปวส.ช่างก่อสร้าง อ.ช่างก่อสร้าง
 26
นายฉัตรชัย ชูศรี
 อส.บ.วิศวกรรมก่อสร้าง อ.ช่างก่อสร้าง
นายฉัตรชัย ชูศรี
 27
นางสาวจิรา คำหวาน
บช.บ การบัญชื
อ. บัญชี  
นางสาวจิรา คำหวาน
 28
นางสาวรัชดาภรณ์ อึ้งอ้ง
บธ.บ.การจัดการ
อ.เลขานุการ   
นางสาวรัชดาภรณ์ อึ้งอ้ง
 29
นางสาวจณิสตา ณ นคร
บช.บ การบัญชื
อ. บัญชี   
 นางสาวจณิสตา ณ นคร
 30
นายสุธี พืชนุกูล
ค.บ สังคมศึกษา
อ.สังคมศึกษา   
 31 นาย ลิกสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์  
อ.พละศึกษา
นาย ลิกสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์
 32
นางสาวอมรรัตน์ จุติยนต์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อ.ภาษาอังกฤษ  
 33
นางสาวนาตยา นาคศูนย์
 ค.บ.วิทยาศาสตร์
อ.วิทยาศาสตร์  
นางสาวนาตยา นาคศูนย์
 34
นางสาวสุดารัตน์ คิดคล่อง
ค.บ. ภาษาไทย
อ.ภาษาไทย  
นางสาวสุติมา รัตนไพจิตร 
 35
นางสาวสุติมา รัตนไพจิตร
ค.บ. สังคมศึกษา
อ.สังคมศึกษา  
นางสาวสุติมา รัตนไพจิตร
 36
นางปัทมาวรรณ สุขศรี
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
อ.ภาษาอังกฤษ   
นางปัทมาวรรณ สุขศรี
37 นาย สิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ บธ.บ คอมพิวเตอร์ จนท.งานวิจัย Admin (Web Master)
Admin (Web Master)

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว      
ลำดับที่
ชื่อสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
รูป
1 นางสาวรัชนีกร ผลเลิศ ปวส. คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวรัชนีกร ผลเลิศ
2 นางสาวรัชนีย์ เดชหุน
ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวรัชนีย์ เดชหุน
3 นางสาวพรทิพย์ รัตนะพันธ์ ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวพรทิพย์ รัตนะพันธ์
4 นางสาวเรณู แสงจันทร์แก้ว ปวส. เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานวัดผล
นางสาวเรณู แสงจันทร์แก้ว
5 นางศรีสุดา เมืองด้วง ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางศรีสุดา เมืองด้วง
6 นางสาวกุหลาบ ถิ่นมะเดื่อ ปวส. การบัญชื เจ้าหน้าที่สารบรรณ
นางสาวกุหลาบ ถิ่นมะเดื่อ
7 นางสาวสุดา ปิริยะ คบ.บรรณารักษ์ศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวสุดา ปิริยะ
8 นางเยาวพันธ์ มังหิรัญ ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
นางเยาวพันธ์ มังหิรัญ
9 นางสาวปณิสาเรืองสวัสดิ์ ปวช. คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นางสาวปณิสา เรืองสวัสด
10 นายปรีชา สุพรรณดิษฐ์ อนุ อุตสาหกรรมศิลป์ พนักงานขับรถ
นายปรีชา สุพรรณดิษฐ์
11 นางสมบูรณ์ ขาวซัง ปวช. การบัญชี เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์
นางสมบูรณ์ ขาวซัง
12 นางสาวเกษร กองผล ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
นางสาวเกษร กองผล
13 นางสุรีย์ มีสิทธิ์ ปวช. การบัญชี เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
นางสุรีย์ มีสิทธ

 

 

ข้าราชการ        อาจารย์พิเศษ          เจ้าหน้าที่          Home