Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

ความหมาย

- ดอกบัวมีเสมาสีทอง หมายถึงดอกบัวแทนความหมายของปัญญา ความรู้ ความฉลาดหลักแหลมหรือหมายถึงมันสมอง ภายในมีตราสัญลักษณ์ ของกรมอาชีวศึกษา แทนความหมายของการเป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวม กฎระเบียบ และข้อบังคับ

- หัวคนอ่านหนังสือ หมายถึง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ บัณฑิต
มหาบัณฑิตที่มีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอนโยบาย
แผนพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการอาชีวศึกษา

- มือสีแดงด้านข้างสองข้าง หมายถึงมือ อันเปรียบเสมือนหัวใจหรือสิ่งสำคัญในอาชีวศึกษา
เพราะมือคือการปฏิบัติจริง การกระทำ การลงมือทำ ความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ

- ด้านล้างสุดเป็นรูปหนังสือสีน้ำเงิน หมายถึง การศึกษาหาความรู้ ความขยันหมั่นเพียรที่ควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง

ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์

เป็นแบบซ้าย-ขวา เท่ากัน เพื่อสื่อถึงความเท่าเทียมกัน การลงประชามติ การแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ

สีทอง หมายถึง ความเป็นไทย ยอดแหลม แทนความเป็นไทย

สีแดง และสีน้ำเงิน คือ สีธงชาติไทย หมายถึง การอาชีวศึกษาของไทย การพัฒนา