Make your own free website on Tripod.com

 

Static ball

ประวัติการจัดตั้ง

                    กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นอันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชลขึ้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่ชุมชน และผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษาให้เพียงพอกับตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่8พฤษภาคม2537โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพมุ่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและตลาดแรงงานมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศจะต้องทำการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพเป็นสำคัญ และเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่เรียนของนักเรียนผู้ที่เรียนจบชั้น ม.3 ให้มีโอกาสได้เรียนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ได้เปิดทำการจัดการเรียน การสอนครั้งแรกโดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอาศัยครูอาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชช่วยทำการสอนในปีแรก

                   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1.เพื่อผลิตกำลังคนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สนองความต้องการของตลาดแรงงานให้มีความพร้อมทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ รองรับการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล
2.เพื่อสนองความต้องการของสังคมประชากรที่เพิ่มขึ้น สำหรับเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ให้ได้มีโอกาสศึกษาทางด้านวิชาชีพ เป็นการเพิ่มวุฒิให้สูงขึ้นแล้วนำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการ หรือประกอบอาชีพช่างเทคนิคตามสถานประกอบการได้
3.เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารงานทางวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัยด้านอาชีวศึกษาแก่ภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานด้านช่างฝีมือและช่างเทคนิคในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วิทยาลัยทำการเปิดสอน

              สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ (075) 367890 – 1
โทรสาร (075) 367890
Web site www.Sichontc.ac.th
E-mail sichontc@yahoo.com

               เนื้อที่บริเวณวิทยาลัย
กรมอาชีวศึกษา ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าสนสร้อย” ในท้องที่บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 159 ไร่ 69 ตารางวา เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชล จากกระทรวงมหาดไทย และได้รับพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ในเนื้อที่ดังกล่าวจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0618/11085 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 และ ที่ มท 0618/11141 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 โดยมีพื้นที่ดังนี้
ทิศเหนือ จดที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าสนสร้อย
ทิศใต้ จดโรงเรียนสิชลคุณาธาร
ทิศตะวันออก จดพรุน้ำแดง
ทิศตะวันตก จดถนนสายนครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี

TOP           Home