Make your own free website on Tripod.com

งานหลักสูตรและการสอน

งานหลักสูตรพิเศษ

งานสื่อการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานห้องสมุด

นาย สมเจตน์ เงินส่ง

นาย สมเจตน์ เงินส่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

งานหลักสูตรและการสอน

1. เก็บรักษา และให้ข้อมูลด้านหลักสูตรทั้งหมด
2. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน
3. ประสานงานกับแผนกวิชาในการจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรทุกระดับชั้น
4. จัดทำบัญชีวิชาเลือกทุกหลักสูตร
5. ควบคุมการจัดทำตารางสอนทุกภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา
6. ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

 

งานหลักสูตรพิเศษ

1. รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น, โครงการฝึกอบรม
วิชาชีพเคลื่อนที่, โครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท,
โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
2. จัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ในท้องถิ่น
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมดูแลการฝึกอบรมตามโครงการ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
5. ควบคุมดูแลการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6. เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่


 

งานสื่อการเรียนการสอน

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ ครู-อาจารย์
ที่ประสงค์จะทำเอกสารประกอบการสอนตำราเรียน
2. รวบรวมผลงานของแต่ละวิชาให้เป็นรูปเล่ม จัดทำแผ่นปลิว จุลสาร หรือวารสารทางวิชาการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เสนอแนะหนังสือที่มีคุณค่าต่อการสอน เผยแพร่เอกสารหรือตำราที่ดีเด่น ของผู้สอนแต่ละ
สาขาวิชา
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
5. บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู- อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
6. รับผิดชอบเก็บ รวบรวม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
7. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
8. เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่


 

งานวัดผลและประเมิลผล

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษาว่าด้วย
งานวัดผลประเมินผล
2. จัดหาแบบพิมพ์ที่เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
3. จัดทำเอกสาร จัดหาข่าวสารที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเพื่อ
เผยแพร่ให้ครู อาจารย์ได้ทราบทั่วกัน
4. ศึกษาระเบียบคำถาม ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพี่ยงกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอยู่เสมอ
5. ดูแล ให้ครู อาจารย์ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
6. พิจารณาตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน การวัดผล และการประเมินผลการเรียน
7. ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ ที่ผ่านการอบรมหรือศึกษามาทางการวัดผลและประเมินเรียนได้มีบทบาท
ในการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียน
8. ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนของครู-อาจารย์ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
9. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อทดสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
10. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารอื่นตามความจำเป็น
11. จัดทำตารางสอบทุกภาคเรียน
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายเอกสาร และวัดผลประเมินผลที่หมดความจำเป็นแล้ว
13. ดูแลรักษา บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

งานห้องสมุด

1. จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน โดย
ปรึกษากับผู้สอน เนื่องจากหนังสือเรียนมีเนื้อหาน้อย
2. ประสานงานสื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร คู่มือการเรียยนการสอนใบงาน
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานศึกษาหรือกรมอาชีวศึกษาผลิดตขึ้น
3. จัดทำเลขหมู่หนังสือ เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในหมวดเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน หนังสือใหม่เข้าเล่มจัดหมวดหมู่เพื่อเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
4. ให้บริการวัสดุสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีหนังสือ วารสาร หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียนการสอน
และหนังสือบันเทิงคดี ส่วนหนังสือด้านความรู้และข้อมูลเป็นหนังสืออ้างอิง มีพจนานุกรม
สารานุกรม Dictionary Encyclepedia ข้อมูลมีครอบคลุมทุกสาขาวิชา แต่เน้นหนักทางด้านการ
บริหารธุรกิจและคหกรรมศาสตร์
5. ให้บริการทางวิชาการ เพื่อการค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาาะด้านคหกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
สามารถค้นคว้าวิจัยได้ เนื่องจากมีหนังสือมากครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน
6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหาหนังสือ หาเรื่องต่าง ๆ เพื่อการค้นคว้า เพื่อให้คำแนะนำในการใช้
ห้องสมุด ว่าควรจะหาได้จากแหล่งใด และถ้าไม่มีในห้องสมุดก็แนะนำให้ไปใช้ห้องสมุดอื่น